قرصهاي نشاط آوراكستاسي قرصهـاي نشـاط آور (اكستاسـي) چيست؟

24 / آبان / 1401

قرصهاي نشاط آوراكستاسي قرصهـاي نشـاط آور (اكستاسـي) چيست؟

واژه اكستاسي را در لغـت نشـاط و سرخوشي مفرط معنا ميكنند. علـي رغم معناي لغوي فريبنده اكستاسـي مصرف ماده غيـر قـانوني مـذكور، عوارض ناگوار و غير قابل جبرانـي را به دنبال دارد. اكستاسي نام مصطلح و رايج (خيابـاني)، دسـتهاي از مـواد است كه از لحاظ ساختار بـه متـيلن دي اكسي مت آمفتامين ٣ و ٤ شبيه هسـتند. كـه بـه اختصـار MDMA ناميده ميشـوند. نـامهـاي رايـج و مصطلح لاتين MDMA يا اكستاسي در بــين جوانــان عبارتنــد از: داروي عشــق، قــرص شــادي، قــرص X ، Adam اين ماده از لحـاظ تركيـب و عملكرد، از يكسو شبيه مواد محرك از قبيل آمفتامينها و از سوي ديگـر شــبيه مــواد تــوهم زا ماننــد LSD ميباشد. مـواد محـرك موجـود در ايـن مـاده، نقـشتحريـك كننـده داشــته و باعــث ســرعت فعاليــت سيستم عصبي ميشـوند از طرفـي مواد توهم زاي موجود در آن بطـور خاص بر روي ادراك تأثير گذاشته و باعث تو هـم شـنيداري و ديـداري ميگردد. اكستاسي در مجموع يـك مــاده مصــنوعي روان گــردان بــه حساب ميآيد. اكستاسي عموماً بصورت كپسول يـا قــرصهــاي كوچــك ســفيد، زرد و قهوهاي با طرح و اندازههاي مختلف موجود ميباشد. مصرف اين مـاده بصـورت قـرص يكي از رايجترين طرِق اسـتفاده آن ميباشد ولي روشهاي غير معمـول ديگري مثل تزريق، استنشاقِ و... نيز وجود دارد.

آيا اكستاسي اعتياد آور است؟

اكستاســي وابســتگي جســماني بــه همراه نـدارد، اگرچـه آثـار بسـيار ســوءي بــر روي بــدن دارد. ولــي مصرف اين ماده ، مصرف كننـده را به تدريج يا به سرعت به سمت يك نوع اجبار در مصرف ميكشـاند و از لحاظ رواني وابسته ميسازد. تأثيرات آني مصرف اكستاسي در مورد تأثير آني اكستاسي دو نوع گزارش از سوي مصـرف كننـدگان اعلام شده است. برخي از مصرف كنندگان اكستاسـي گزارش ميدهند: ١ـ مصرف اكستاسي باعث آرامـش آنها شده و احساسـات منفـي را در آنها كنترل ميكند. ٢ـ احساس نشاط و لذت را در آنها افزايش ميدهد و بـه آنهـا انـرژي ميبخشد. ٣ـــ احســاس اعتمــاد بــنفسو سرخوشـــي را در آنهـــا افـــزايش ميدهد. دستهاي ديگر از مصـرف كننـدگان اكستاسي گزارش ميدهند: ١ـ پس از مصـرف دچـار سـردرد، خشــكي دهــان، انقبــاض چشــم، پرحرفي، تاري ديـد و حالـت تهـوع شديد شدهاند. ٢ـ پس از مصرف دچار خشـكي آب بدن و سيروز كبدي شدهاند. ٣ـ به اتاِق هاي اورژانـس كشـيده شده و با مرگ دست و پنجـه نـرم كردهاند.

عوارض ناشي از مصرف اكستاسي

بطور كلي مصرف اكستاسي چـه در افرادي كه در آغاز مصرف گزارش مثبت دادهاند و چه در افرادي كـه گزارش منفي دادهاند، اثرات سـوء جبـران ناپـذيري را بـه دنبـال دارد برخي از اين عـوارض شـامل مـوارد ذيل ميباشد : ١ـ يكي از قسـمتهـايي كـه بطـور خــاص تحــت تــأثير اكستاســي يــا MDMA قــرار مــيگيــرد لــوب فرونتال سربرال كـورتكس اسـت، يعني بخشي در قسمت پيشين مغـز كه براي تفكر بكار گرفته مـيشـود. بنابراين مصرف اكستاسي، بر تفكـر تأثير سوء دارد. ٢ـ قسمت ديگري كـه بـه شـدت مورد حمله و آسيب اكستاسي قـرار ميگيرد هيپوكامپوس است. يعنـي قســمت عميقــي در مغــز كــه بــه «حافظه» كمك ميكند. ٣ـــ مصــرف اكستاســي موجــب پراكنده شدن سروتونين مي شود . سروتونين يكي از نـاقلان شـيميايي مهم مغـز بـوده و باعـث تعـديل و تنظيم خلـق، فعاليـتهـاي جنسـي، خواب و حساسـيت نسـبت بـه درد مــيشــود، بنــابراين مصــرف آن اختلالاتي را در مـوارد فـوِق بوجـود ميآورد. ٤ـ مصرف اكستاسي باعـث از بـين رفـتن نـرون هـايي مـيشـود كـه سروتونين را توليـد مـيكننـد و در نتيجه ، مصرف آن كـاهش شـديد سروتونين مغز را باعث ميشود. ٥ـ اكستاسـي بطـور غيـر مسـتقيم باعث كاهش مقدار زيادي دوپامين مي شود . دوپـامين يكـي از نـاقلان شيميايي مهم مغز است و آمـادگي ابتلا به پاركينسون را زياد مينمايد. ٦ـ اكستاسي مغز را آلوده به سموم شيميايي ميكند. ٧ـ اكستاسي، مرگهاي نابهنگـام را بــه همــراه دارد. طبــق گــزارش دانشگاه كرنر، در سال ١٩٩٨ ،مرگ و ميرهاي بسـياري در اثـر مصـرف اكستاسي اتفاِق افتاده است. ٨ـ مصـرف اكستاسـي ناهمـاهنگي حركتي و لـرزش شـديد در اعضـاء بــدن و در نهايــت چشــم را ايجــاد مينمايد. ٩ـــ مصــرف اكستاســي موجــب پريشــاني، افســردگي، اضــطراب فراگيـــر، گمگشـــتگي، رفتارهـــاي پرخاشــگرانه ، ســوء ظــن در طــي دوران مصرف و يا حتـي هفتـههـاي پساز مصرف را باعث ميشود. ١٠ـــ مصــرف اكستاســي موجــب گرفتگي عضلات، تهوع، تـاري ديـد، حركات سريع چشم، تغييرات شديد حرارتي در بدن ميشود. ١١ـــ مصــرف اكستاســي، باعــث افزايش ضربان قلب و فشـار خـون ميشود. بخصـوص در افـرادي كـه مشكلات قلبي و عروقي دارند. ١٢ـ مصرف اكستاسي باعث ظهـور جوشهايي مثل آكنه در برخي افراد ميگردد. لازم به ذكر است افرادي كه چنـين علامتـي را از خـود نشـان ميدهند آمـادگي شـديدي بـراي ابتلاء به مشكلات كبدي دارند.

ارسال نظر
نظر کاربران
نظری برای این مطلب ثبت نشده است.