چگونه با دوستان خود مطالعه کنیم؟

24 / آبان / 1401

چگونه با دوستان خود مطالعه کنیم؟

برخــي دانشــجويان بــراي شــروع مطالعه انگيزه كمـي از خـود نشـان ميدهند، كمبود انگيزش دراينگونـه موارد ميتواند به دلايل زير باشد: ١ - حجــم مطالــب بالاســت و نميدانند از كجا شروع كنند. ٢ - بسيار نگران پايان امتحانات و نتيجه كار هستند و نگراني حاصـل مانع شروع كار ميشود. ٣ - كمـــال گـــرا هســـتند و ميخواهند در حد كمال مطالعه كنند بنابراين نميتوانند يـك مطلـب را تمام كرده و به سراغ مطلب بعـدي بروند. ٤ - در زمينه برنامه ريزي براي وقت دچار مشكل هستند. ٥ - دچار عدم تمركز هستند و هــر موضــوعي جــز درس خوانــدن برايشان جالبتر است. ٦ - دلايل مطالعه برايشان مبهم است. ٧ - موضوعات براي آنها جالـب و قابل توجه نيست. و... گاهي براي برخـي دانشـجويان مطالعه كردن، به تنهايي، اين مسائل را در برداشته و يا بيشـتر مـيكنـد. همچنــين احســاس تنهــايي و بــي حوصلگي مطالعه مفيد را غير ممكـن ميسازد در چنين شرايطي مطالعه با يك يا چند دوست ميتوانـد مفيـد باشد. لازم نيست حتماً بـا كسـي كـه درس مشترك داريد، مطالعه كنيد. مطالعه همراه كسي كه از گذراندن وقت با او آرامش مييابيد ، يكـي از روشهاي مناسـب اسـت. در واقـع اين كار تا اندازهاي شبيه پيوستن به يك بازي است. اگر با فـرد ديگـري همراه باشيد بيشتر احتمال دارد كه در بازي شركت كنيـد. در صـورتي كه تصميم گرفتيد، بـا يـك يـا چنـد دوست مطالعه كنيد مسائل بسـيار مهمي را بايـد در نظـر بگيريـد. در چنين شرايطي نبايد مطالعه گروهي، بهانهاي براي گـپ زدن باشـد. ايـن فعاليتي است كه بايد بـه حمايـت و تشويق يكديگر منجـر شـود نـه بـه عدم تمركز و اختلال در مطالعه . پــيشاز آنكــه شــروع كنيــد مطالب زير را در نظر بگيريد. ١ - نيازهــاي خــود و مهمتــرين مشــكلاتتان را در ارتبــاط بــا درس مورد نظر شناسايي كنيد. ٢ - مـــؤثرترين و مفيـــدترين ساعت مطالعه خود را تبيين كنيد. ٣ - جدول زمان بندي منظمـي تهيه كنيد و مكان و زمان مطالعه هر يــك از دروس خــود را مشــخص نمائيد و زماني را بـراي اسـتراحت و تفريح در نظر بگيريد. ٤ - شوِق و علاقمنـدي خـود را ضمن مطالعه حفظ كنيد. ٥ - براي درس و اوقات فراغت خود جـدول مناسـبي تهيـه كنيـد و وقت خود را بطور مناسـب تقسـيم نمائيد

.موضوع      ساعت

پيـــــاده روي /

 صبحانه .... تا ....

مطالعه .... تا ....

استراحت .... تا ....

 

 

طرح تضمین چیه؟  چرا در طرح تضمین هزینه بعد از قبولی است  چه طرحی برای من مناسبه؟ طرح تضمین یا مشاوره خصوصی

قوانین

 اگر مـيخواهيـد بـا دوسـتان خـود مطالعه كنيد بايـد يكسـري قـوانين مقـدماتي را پـيشاز شـروع وضـع كنيد. براي مثال: - بهانههاي دوست خود را دربـاره اينكه «نمـيتوانـد» در زمـان معـين شده مطالعه كند، تأييد نكنيد. - اگر براي درس خواندن با دوست خود برنامه ريزي كردهايـد، اجـازه ندهيد اين برنامه تغيير كند. - هــر دو بــا هــم زمــاني را بــراي استراحت در نظر بگيريد. - پيش از رسيدن بـه زمـان تعيـين شــده بــراي اســتراحت، مطالعــه دوست خود را قطع نكنيد. - در مورد نحوه گذراندن سـاعت استراحت به توافـق برسـيد. (مـثلاً فعاليــت ورزشــي، خــوردن ناهــار، نوشــيدن چــاي و...)- مــدت زمــان استراحت خود را تعيين كنيد و خـود را متعهد كنيد كه حتماً سروقت بـه محـل مطالعـه بازگرديـد و آن را از سر گيريد. - هنگام مطالعـه، دفتـر يادداشـتي كنار خود داشته باشيد تا اگر مطالبي يا پرسشي بـه ذهنتـان آمـد، آن را يادداشت كرده و مطالعـه دوسـت خود را قطـع نكنيـد ايـن عمـل بـه تمركز شما كمك خواهد كرد. - اگــر موضــوع مطالعــة شــما و دوســتتان يكســان اســت مراقــب باشيد به رقابت نيفتيد. (دائماً نگران عقب ماندن از وي نباشيد). - وقتي دربـاره سـختي تكـاليف بـا يكديگر صحبت ميكنيـد بـراي هـم چون يك مشاور عمل كنيد. - جهت مطالعة اثربخش پاداشـهاي منظمي براي خود در نظـر بگيريـد. براي مثال رفتن به سينما پس از يك هفتــه مطالعــه مفيــد مــيتوانــد سودمند باشد.

 

طرح های مشاوره خصوصی  چه آموزش هایی در طرح تضمین داده می شود  نتایج طرح تضمین در کنکور

هشدار

هر دوي شما (يـا همـه شـما) نيـاز داريد در مطالعات خود موفق شويد و به يكديگر در ايـن سـمت كمـك كنيد. برنامه ريزي بايد بـه گونـهاي باشد كه همه شـركت كننـدگان از آن بهره ببرند. به خاطر بسپاريد اين روش براي همه افراد طـرح ريـزي نشده و شـايد بـراي برخـي مفيـد نباشد. اگر پس از بررسـي بـه ايـن نتيجه رسيديد كه به تنهايي مطالعه مفيدتري داريد، تنها، مطالعه كنيد. در صورتي كه هنوز بـراي مطالعـه مفيـد مشـكلاتي داريـد بـه مراكـز مشاوره دانشـجويي دانشـگاه خـود مراجعـــه كـــرده و از مشـــاورين متخصصياري بگيريد.

برچسب ها
روش مطالعه
ارسال نظر
نظر کاربران
نظری برای این مطلب ثبت نشده است.