لیست مطالب
 • شناخت موانع برنامه ریزی
  24
  آبان 1401
  شناخت موانع برنامه ریزی

  شناخت موانعي كه در برنامه ريـزي وجود دارد. جهت تنظيم يك برنامه زمان بنـدي مــؤثر و كارآمــد، شــناخت موانــع معمول ، ضروري است. در اينجا بـه شرح چند مانع ميپردازيم: برنامه ريزي بيش از اندازه  برخي افراد نميتوانند مدت زمـان مناسب براي انجام كارها را...

  نویسنده : مدیر سیستم