لیست مطالب
 • من شکست نخوردم
  29
  آبان 1401
  من شکست نخوردم

  تصور کنید در آزمونی شرکت کردید و نمره مردودی گرفتید. به نظرتان شنیدن این جمله منصفانه است که شما به عنوان یک انسان شکست خورده اید؟ یا شاید بهتر باشد که بگوييم عملکردتان در این آزمون شکست خورد؟ این دو جمله چه تفاوتی دارند؟ تفاوت...

  نویسنده : مدیر سیستم
 • خلاقیت آموختنی است
  29
  آبان 1401
  خلاقیت آموختنی است

  خلاقیت یکی از مهم ترین مهارت هایی است که موجب ارتقای کیفیت ابعاد مختلف زندگی موثر می شود. ممکن است خلاقیت را بیشتر موجب توانمندی های شغلی بدانیم، اما خلاقیت در روابط بین فردی ما نیز بسیار تاثیرگذارخواهد بود. اهمیت این مهارت تا جایی است...

  نویسنده : مدیر سیستم
 • از شادمانی تا موفقیت
  29
  آبان 1401
  از شادمانی تا موفقیت

  جستجوی شـــادمانی، زندگی موفق و دوری از رنج خواسته هر انسانی است، اما در دنیایی که فقر، بیماری، تبعیـــض، فقدان، جنگ، درد و ناراحتی به شـــکل های مختلف خودنمایی می کند، چگونه می توان احســـاس شادمانی و موفقیت کرد؟ چگونه می توان دور از رنج...

  نویسنده : مدیر سیستم
 • چگونه بدبيني و منفي گرايي رفتار ما را تحت تأثير قرار ميدهد؟
  26
  آبان 1401
  چگونه بدبيني و منفي گرايي رفتار ما را تحت تأثير قرار ميدهد؟

  چگونه بدبيني و منفي گرايي رفتار ما را تحت تأثير قرار ميدهد؟ هنگامي كه بـدبين و منفـي گـرا هستيم چگونه رفتار ميكنيم؟ - بدترين جنبه يـك موقعيـت را در نظر ميگيريم. - به امكان تغيير كردن باور نـداريم پسدر زندگي، حركتي نميكنيم. - به آينده...

  نویسنده : مدیر سیستم
 • چگونه با انگیزه و هدفمند باشیم
  26
  آبان 1401
  چگونه با انگیزه و هدفمند باشیم

  چگونه با انگيزه وهدفمند باشيم اگرحساس ميكنيد كـه بـي انگيـزه شدهايد، سئوالات زيادي وجود دارد كه ميتوانيد از خودتان بپرسيد: ●در گذشته چگونـه در خـود ايجـاد انگيزه ميكرديد؟ ●آيا در زندگي اهدافي را در پـيش گرفتهايد؟ ● چــه چيــزي مــانع انجــام كــار دلخواهتان ميشود؟ انگيــزه...

  نویسنده : مدیر سیستم
 • قرصهاي نشاط آوراكستاسي قرصهـاي نشـاط آور (اكستاسـي) چيست؟
  24
  آبان 1401
  قرصهاي نشاط آوراكستاسي قرصهـاي نشـاط آور (اكستاسـي) چيست؟

  قرصهاي نشاط آوراكستاسي قرصهـاي نشـاط آور (اكستاسـي) چيست؟ واژه اكستاسي را در لغـت نشـاط و سرخوشي مفرط معنا ميكنند. علـي رغم معناي لغوي فريبنده اكستاسـي مصرف ماده غيـر قـانوني مـذكور، عوارض ناگوار و غير قابل جبرانـي را به دنبال دارد. اكستاسي نام مصطلح و رايج...

  نویسنده : مدیر سیستم